สำนักงานสถาบันฯ

งานบริหารทั่วไป    

นางปภาวดี ดำรงมณี
ชื่อ: นางปภาวดี ดำรงมณี

หัวหน้างานบริหารทั่วไป    
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 302
Email: paphawadee.d@cmu.ac.th


นางสาวอุวรรณา  รัตนศรี
ชื่อ: นางสาวอุวรรณา รัตนศรี

หัวหน้า: หน่วยประชาสัมพันธ์
ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 118
Email: uwanna.r@cmu.ac.th


นางสาวทัศนวรรณ   บริบูรณ์
ชื่อ: นางสาวทัศนวรรณ บริบูรณ์

หัวหน้า: หน่วยสารบรรณ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 109
Email: tassanawan.b@cmu.ac.th


นางสาวภัทรนิษฐ์  วิโรจน์กิจ
ชื่อ: นางสาวภัทรนิษฐ์ วิโรจน์กิจ

หัวหน้า: หน่วยการเจ้าหน้าที่
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 308
Email: phattharanit.w@cmu.ac.th


นายภาสกร  กุณภา
ชื่อ: นายภาสกร กุณภา

หัวหน้า: งานวิศวกรรมซ่อมบำรุง
ตำแหน่ง: พนักงานช่าง
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 123
Email: pasakorn.k@cmu.ac.th