สำนักงานสถาบันฯ

งานบริหารทั่วไป    

นางปภาวดี ดำรงมณี
ชื่อ: นางปภาวดี ดำรงมณี

หัวหน้างานบริหารทั่วไป    
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 302
Email: paphawadee@rihes-cmu.org