หน่วยสนับสนุนการวิจัย

CAB

นางสาววิลาวัลย์  ชัยแก่น
ชื่อ: นางสาววิลาวัลย์ ชัยแก่น

ผู้ประสานงานCAB
ตำแหน่ง: พยาบาล
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 419
Email: wilawan.c@cmu.ac.th


นางสาวสุดาภรณ์  สุทธดุก
ชื่อ: นางสาวสุดาภรณ์ สุทธดุก

ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 427
Email: sudaporn.sut@cmu.ac.th