หน่วยสนับสนุนการวิจัย

CAB

นางมนต์จันทร์ วิชาจารย์
ชื่อ: นางมนต์จันทร์ วิชาจารย์

หัวหน้าCAB
ตำแหน่ง: นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 427
Email: monjun@rihes-cmu.org