ศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัยโรคติดเชื้อและสารเสพติด

 พญ.นันทิสา โชติรสนิรมิต
ชื่อ: พญ.นันทิสา โชติรสนิรมิต

หัวหน้าศูนย์วิจัยโรคติดเชื้อและสารเสพติด
ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053 936148
Email: nuntisa@gmail.com


พญ.ลินดา      เอื้อไพบูลย์
ชื่อ: พญ.ลินดา เอื้อไพบูลย์

ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 445
Email: lindaa@rihes.org


ดร. อรุณรัตน์  ตั้งมั่นคงวรกูล
ชื่อ: ดร. อรุณรัตน์ ตั้งมั่นคงวรกูล

ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 342


พญ.อมราภรณ์ ฤกษ์เกษม
ชื่อ: พญ.อมราภรณ์ ฤกษ์เกษม

ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053 936148
Email: amarapornr@rihes.org


นางสาวดาราลักษณ์      ถาวรประสิทธิ์
ชื่อ: นางสาวดาราลักษณ์ ถาวรประสิทธิ์

ตำแหน่ง: พยาบาล
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 469
Email: daralak@rihes-cmu.org


นางผ่องพรรณ      เสาร์เขียว
ชื่อ: นางผ่องพรรณ เสาร์เขียว

ตำแหน่ง: พยาบาล ชำนาญการ
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 372
Email: pongpun@rihes-cmu.org


นางสาวสินีนาถ นิ่มสกุล
ชื่อ: นางสาวสินีนาถ นิ่มสกุล

ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053 -936148 ต่อ 318
Email: snimsakul@rihes-cmu.org


นางจินตนา คำร้อง
ชื่อ: นางจินตนา คำร้อง

ตำแหน่ง: นักจิตวิทยา
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 446
Email: chintanak@rihes.org