ศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัยโรคติดเชื้อและสารเสพติด

พญ.ลินดา   เอื้อไพบูลย์
ชื่อ: พญ.ลินดา เอื้อไพบูลย์

หัวหน้าศูนย์วิจัยโรคติดเชื้อและสารเสพติด
ตำแหน่ง: นักวิจัยเชี่ยวชาญ
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 445
Email: linda.a@cmu.ac.th


 พญ.นันทิสา โชติรสนิรมิต
ชื่อ: พญ.นันทิสา โชติรสนิรมิต

ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 381
Email: linda.t@cmu.ac.th


ดร.ปทุมรัตน์ ศรีพันธุ์
ชื่อ: ดร.ปทุมรัตน์ ศรีพันธุ์

ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 310
Email: patumrat.sripan@cmu.ac.th


พญ.อมราภรณ์ ฤกษ์เกษม
ชื่อ: พญ.อมราภรณ์ ฤกษ์เกษม

ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 309
Email: amaraporn.rer@cmu.ac.th


นพ. ทวีวัฒน์ สุปินธรรม
ชื่อ: นพ. ทวีวัฒน์ สุปินธรรม

ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053 936148


นางสาวดาราลักษณ์   ถาวรประสิทธิ์
ชื่อ: นางสาวดาราลักษณ์ ถาวรประสิทธิ์

ตำแหน่ง: พยาบาล
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 469
Email: daralak.t@cmu.ac.th


นางผ่องพรรณ   เสาร์เขียว
ชื่อ: นางผ่องพรรณ เสาร์เขียว

ตำแหน่ง: พยาบาล ชำนาญการ
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 372
Email: pongpun.s@cmu.ac.th


พญ.พัชรพรรณ สุคนธเวศ
ชื่อ: พญ.พัชรพรรณ สุคนธเวศ

ตำแหน่ง: แพทย์ประจำโครงการ
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 309
Email: patcharaphan.s@cmu.ac.th


นางจินตนา คำร้อง
ชื่อ: นางจินตนา คำร้อง

ตำแหน่ง: นักจิตวิทยา
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 446
Email: chintana.k@cmu.ac.th


ดร. อรุณรัตน์ ตั้งมั่นคงวรกูล
ชื่อ: ดร. อรุณรัตน์ ตั้งมั่นคงวรกูล

ตำแหน่ง: นักวิจัยเชี่ยวชาญ
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 342


 นพ.ณัฐพล โฆษชุณหนันท์
ชื่อ: นพ.ณัฐพล โฆษชุณหนันท์

ตำแหน่ง: แพทย์ และ อาจารย์
โทรศัพท์: 053 936148
Email: natthapol@cmu.ac.th