ศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม
ชื่อ: ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม

หัวหน้าศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่ง: หัวหน้า
Email: rerkase@gmail.com


นายธวัชชัย คำรินทร์
ชื่อ: นายธวัชชัย คำรินทร์

หัวหน้า: หน่วยบริการห้องปฏิบัติการ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 053 -942508


ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง
ชื่อ: ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง

ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053 942508 ต่อ 314
Email: surat@rihes-cmu.org


ดร. สะแกวัลย์  อุ่นใจจีน
ชื่อ: ดร. สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน

ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053 94 2508 ต่อ 329
Email: sakaewan@gmail.com


ดร. กนกวรรณ  กุลประชากานต์
ชื่อ: ดร. กนกวรรณ กุลประชากานต์

ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 442
Email: k_kulprachakarn@hotmail.com


ดร. คงศักดิ์  บุญยะประณัย
ชื่อ: ดร. คงศักดิ์ บุญยะประณัย

ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 442
Email: kongsak.b@cmu.ac.th