ศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ดร. สะแกวัลย์  อุ่นใจจีน
ชื่อ: ดร. สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน

หัวหน้าศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053 94 2508 ต่อ 329
Email: sakaewan.o@cmu.ac.th


ดร. กนกวรรณ  กุลประชากานต์
ชื่อ: ดร. กนกวรรณ กุลประชากานต์

ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 442
Email: kanokwan.kul@cmu.ac.th


นายธวัชชัย คำรินทร์
ชื่อ: นายธวัชชัย คำรินทร์

หัวหน้า: หน่วยบริการห้องปฏิบัติการ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 053 -942508
Email: thawatchai.k@cmu.ac.th


ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง
ชื่อ: ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง

หัวหน้า: หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053 942508 ต่อ 341
Email: surat.hongsibsong@cmu.ac.th


ดร.วสันต์  ภาคลักษณ์
ชื่อ: ดร.วสันต์ ภาคลักษณ์

หัวหน้า: หน่วยวิจัยโภชนาการ
ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053-942508 ต่อ 334
Email: wason.p@cmu.ac.th


ดร. แสวง กาวิชัย
ชื่อ: ดร. แสวง กาวิชัย

ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053 942508 ต่อ 314
Email: sawaeng.kaw@cmu.ac.th


ดร. โศธิดา นันตะกูล
ชื่อ: ดร. โศธิดา นันตะกูล

ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 310
Email: sothida.n@cmu.ac.th


ดร. อนุรักษ์ วงตา
ชื่อ: ดร. อนุรักษ์ วงตา

ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053 942508 ต่อ 341
Email: Anurak.wongta@cmu.ac.th