หน่วยสนับสนุนการวิจัย

กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ

นางสาวสินีนาถ แต่เจริญกุล
ชื่อ: นางสาวสินีนาถ แต่เจริญกุล

หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
ตำแหน่ง: นักสถิติ
โทรศัพท์: 053 221966 ต่อ 349
Email: sineenart.t@cmu.ac.th