สำนักงานสถาบันฯ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

นางสาวอริยา     สิงหประเสริฐ
ชื่อ: นางสาวอริยา สิงหประเสริฐ

หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 301
Email: ariya@rihes-cmu.org


นางสาวอุวรรณา  รัตนศรี
ชื่อ: นางสาวอุวรรณา รัตนศรี

หัวหน้า: หน่วยประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 118


นางสาวคนึงนุช ลังกากาศ
ชื่อ: นางสาวคนึงนุช ลังกากาศ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 321


นายชัยพล พรชีวไพศาล
ชื่อ: นายชัยพล พรชีวไพศาล

หัวหน้า: หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 340


นางวิจิตร์     อินชุม
ชื่อ: นางวิจิตร์ อินชุม

หัวหน้า: หน่วยนโยบายและแผน
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 300


นางสาวกนกวลี บุญธรรม
ชื่อ: นางสาวกนกวลี บุญธรรม

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ด้านอัตรากำลัง
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 303