สำนักงานสถาบันฯ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

นางสาววีนัส  แก้วอยู่
ชื่อ: นางสาววีนัส แก้วอยู่

หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 354
Email: venus.k@cmu.ac.th