ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

ศ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

Prof. Khuanchai Supparatpinyo, M.D.
ผู้อำนวยการ
Khuanchai@rihes.org


รองผู้อำนวยการ

รศ.นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย

รศ.นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย

Assoc., Prof. KriengKrai Srithanaviboonchai, MD MPH
รองผู้อำนวยการ
kriengkrai@rihes.org


ศ.นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม

ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม

Prof.Kittipan Rerkasem MD, PhD
รองผู้อำนวยการ
kittipan@rihes.org


 หัวหน้าศูนย์วิจัย

พญ. นันทิสา โชติรสนิรมิต

พญ. นันทิสา โชติรสนิรมิต

หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์
nuntisa@rihes.org


ศ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม

ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม

หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
kittipan@rihes.org,
rerkase@gmail.com


ดร.จิรประภา วิภาษา

ดร.จิรประภา วิภาษา

หัวหน้าศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ
jiraprapa@rihes.org


เลขานุการสถาบัน ฯ

นางสาวนิลบล ตุ้ยคำภีร์

นางสาวนิลบล ตุ้ยคำภีร์

Nilabon Tuykampee
เลขานุการสถาบัน ฯ
nilabon@rihes-cmu.org