ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

ศ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

Prof. Khuanchai Supparatpinyo, M.D.
ผู้อำนวยการ
khuanchai.s@cmu.ac.th


รองผู้อำนวยการ

รศ.นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย

รศ.นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย

Assoc., Prof. KriengKrai Srithanaviboonchai, MD MPH
รองผู้อำนวยการ
kriengkrai.s@cmu.ac.th


ศ.นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม

ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม

Prof.Kittipan Rerkasem MD, PhD
รองผู้อำนวยการ
kittipan.r@cmu.ac.th


ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย

ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย

Dr.Kongsak Boonyapranai
รองผู้อำนวยการ
kongsak.b@cmu.ac.th หัวหน้าสำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ดร. สุรัตน์ หงษ์สิบสอง

ดร. สุรัตน์ หงษ์สิบสอง

หัวหน้าสำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
surat.hongsibsong@cmu.ac.th หัวหน้าศูนย์วิจัย

พญ.ลินดา เอื้อไพบูลย์

พญ.ลินดา เอื้อไพบูลย์

หัวหน้าศูนย์วิจัยโรคติดเชื้อและสารเสพติด
linda.a@cmu.ac.th


ดร.จิรประภา วิภาษา

ดร.จิรประภา วิภาษา

หัวหน้าศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยา
jiraprapa.wipasa@cmu.ac.th


ดร. สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน

ดร. สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน

หัวหน้าศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม
sakaewan.o@cmu.ac.th


นางวารุณี จิตอารี

นางวารุณี จิตอารี

หัวหน้าสำนักงานสนับสนุนการวิจัย
warunee.j@cmu.ac.th


เลขานุการสถาบันฯ

 นางสาวอริยา สิงหประเสริฐ

นางสาวอริยา สิงหประเสริฐ

Ariya Singhaprasert
เลขานุการสถาบันฯ
ariya.s@cmu.ac.th