รายละเอียดบุคลากร

ศ.นพ.ขวัญชัย     ศุภรัตน์ภิญโญ

ชื่อ: ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ
Email: khuanchai.s@cmu.ac.th

  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
  • รางวัลที่เคยได้รับ
  • งานวิจัย
  • ผลงานวิจัยตีพิมพ์
  • ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี การศึกษา
ลำดับ ปี การทำงาน
ลำดับ ปี รางวัล
งานวิจัยที่สนใจ และ โครงการวิจัย


ลำดับ ชื่อ

โครงการวิจัย
ลำดับ ปี โครงการวิจัย
1 2005 การศึกษาวิจัยระยะที่ 2 ของยาแอมโฟเทริซินบีอย่างเดียว หรือใช้ร่วมกับยาฟลูโคนาโซลในการรักษาโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อคริปโตคอคคัสที่เกิดในผู้ป่วยโรคเอดส์
2 2005 การศึกษาระยะที่ 4 แบบไปข้างหน้าโดยการสุ่มแบบเปิดฉลาก เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการให้ยาต้านไวรัสเอดส์ร่วมหลายขนานที่ประกอบด้วยยาในกลุ่มโปรติเอสอินฮิบิเตอร์ (เอ็นเอ็นอาร์ทีไอ) วันละครั้ง ในการเริ่มต้นรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี-1 จากภูมิภาคที่มีทรัพยากรจำกัด
3 2010 การศึกษาอองคอร์ : การทดลองทางคลินิกแบบสุ่ม ปกปิดข้อมูลทั้งสองฝ่ายเพื่อเปรียบเทียบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยาอีฟาวิเรนซ์ขนาดต่ำ กับยาอีฟาร์วิเรนซ์ขนาดมาตรฐานที่ใช้ร่วมกับยายับยั้งนิวคลีโอไทด์รีเวอร์สทรานสคริปเทส เอ็นทีอาร์ทีไอ สองตัวในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
4 2011 A5279 : การวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 การให้ยาไรฟาเพนติน/ไอโซไนอะซิด ระยะสั้นเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเป็นวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง
5 2011 การศึกษาแบบสุ่มและเปิดฉลากเพื่อเปรียบเทียบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการรักษาด้วยยาโลพินาเวียร์ที่มีการเสริมด้วยยาริโทนาเวียร์ร่วมกับยาเอ็น(ที)อาร์ไออีก 2-3 ตัว เปรียบเทียบกับยาโลพินาเวียร์ที่มีการเสริมด้วยยาริโทนาเวียร์ร่วมกับยาราลทิกราเวียในผู้เข้าร่วม
6 2012 ส่วนประกอบของกระดูกและร่างกาย : การศึกษาย่อยของโครงการเซ็คคั่นไลน์ (การศึกษาแบบสุ่มและเปิดฉลากเพื่อเปรียบเทียบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการรักษาด้วยยาโลพินาเวียร์ที่มีการเสริมด้วยยาริโทนาเวียร์ร่วมกับยาเอ็น(ที)อาร์ไออีก 2-3 ตัว เปรียบเทียบกับยาโลพินาเวี
7 2012 การศึกษาหลายหน่วยวิจัยเรื่องทางเลือกในการรักษาด้วยยาสูตรที่สองที่มีประสิทธิภาพ
ลำดับ ผลงานวิจัย