สำนักงานสถาบันฯ

งานการเงิน งานคลังและพัสดุ

นางรัชดาวรรณ      พรหมวังศรี
ชื่อ: นางรัชดาวรรณ พรหมวังศรี

หัวหน้างานการเงิน งานคลังและพัสดุ
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 125
Email: rachadawan.prom@cmu.ac.th


นางสาวจารวี  กุณาเงิน
ชื่อ: นางสาวจารวี กุณาเงิน

ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 127
Email: Jarawee.k@cmu.ac.th


นางสาวศุกดิ์มณี สายะสิต
ชื่อ: นางสาวศุกดิ์มณี สายะสิต

ตำแหน่ง: นักการเงินและบัญชี
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 326
Email: sukmanee.ab@gmail.com