สำนักงานสถาบันฯ

งานการเงิน งานคลังและพัสดุ

นางสาวศุกดิ์มณี สายะสิต
ชื่อ: นางสาวศุกดิ์มณี สายะสิต

หัวหน้างานการเงิน งานคลังและพัสดุ
ตำแหน่ง: นักการเงินและบัญชี
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 326
Email: sukmanee.s@cmu.ac.th


นางสาวจารวี  กุณาเงิน
ชื่อ: นางสาวจารวี กุณาเงิน

ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 127
Email: Jarawee.k@cmu.ac.th