ศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม

นายธวัชชัย คำรินทร์
ชื่อ: นายธวัชชัย คำรินทร์

หัวหน้า: หน่วยบริการห้องปฏิบัติการ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 053 -942508
Email: thawatchai.k@cmu.ac.th