ศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์

นายธวัชชัย คำรินทร์
ชื่อ: นายธวัชชัย คำรินทร์

หัวหน้า: หน่วยบริการห้องปฏิบัติการ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 053 -942508