ศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยา

ดร.จิรประภา   วิภาษา
ชื่อ: ดร.จิรประภา วิภาษา

หัวหน้าศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยา
ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 263
Email: jiraprapa.wipasa@cmu.ac.th


ดร.ศุภชัย   ศักดิ์ขจรภพ
ชื่อ: ดร.ศุภชัย ศักดิ์ขจรภพ

ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 202
Email: supachai.sak@cmu.ac.th


ดร.ดวงนภา   กิ่งแก้ว
ชื่อ: ดร.ดวงนภา กิ่งแก้ว

ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 201
Email: doungnapa.k@cmu.ac.th


ดร.ศยามล หงษ์ใจสี
ชื่อ: ดร.ศยามล หงษ์ใจสี

ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 234
Email: sayamon.ho@cmu.ac.th


ดร.เกรียงไกร ชวาลสันตติ
ชื่อ: ดร.เกรียงไกร ชวาลสันตติ

ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 236
Email: kriangkrai.ch@cmu.ac.th


ดร.อุทัยวรรณ   อุทัยพัฒน์
ชื่อ: ดร.อุทัยวรรณ อุทัยพัฒน์

ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 202,120
Email: utaipatu@gmail.com


ดร.นงคราญ   ลำจวน
ชื่อ: ดร.นงคราญ ลำจวน

ตำแหน่ง: นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 235
Email: nongkran.l@cmu.ac.th


ดร.จีรัง   ว่องตระกูล
ชื่อ: ดร.จีรัง ว่องตระกูล

ตำแหน่ง: นักวิจัยเชี่ยวชาญ
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 240
Email: jeerang@gmail.com