ศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยา

ดร.จิรประภา   วิภาษา
ชื่อ: ดร.จิรประภา วิภาษา

หัวหน้าศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยา
ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 263
Email: jiraprapa@rihes-cmu.org


ดร.ศุภชัย   ศักดิ์ขจรภพ
ชื่อ: ดร.ศุภชัย ศักดิ์ขจรภพ

ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 120,132
Email: supachai@rihes-cmu.org


ดร.ดวงนภา   กิ่งแก้ว
ชื่อ: ดร.ดวงนภา กิ่งแก้ว

ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 201
Email: doungnapa@rihes-cmu.org


ดร.ศยามล หงษ์ใจสี
ชื่อ: ดร.ศยามล หงษ์ใจสี

ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 234


ดร.เกรียงไกร ชวาลสันตติ
ชื่อ: ดร.เกรียงไกร ชวาลสันตติ

ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 233


ดร.อุทัยวรรณ   อุทัยพัฒน์
ชื่อ: ดร.อุทัยวรรณ อุทัยพัฒน์

ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 202,120
Email: utaipatu@gmail.com


ดร.นงคราญ   ลำจวน
ชื่อ: ดร.นงคราญ ลำจวน

ตำแหน่ง: นักวิจัย ชำนาญการ
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 235
Email: nongkran@rihes-cmu.org


ดร.จีรัง   ว่องตระกูล
ชื่อ: ดร.จีรัง ว่องตระกูล

ตำแหน่ง: นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 244
Email: jeerang@gmail.com