หน่วยสนับสนุนการวิจัย

Specimen Processing Unit (SPU)

นางจิราพร แก้วเกาะสะบ้า
ชื่อ: นางจิราพร แก้วเกาะสะบ้า

หัวหน้าSpecimen Processing Unit (SPU)
ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 119
Email: chiraphorn.k@cmu.ac.th


นางณัฏฐนันท์  สุวรรณมาศ
ชื่อ: นางณัฏฐนันท์ สุวรรณมาศ

ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 239
Email: nattanun.su@cmu.ac.th