หน่วยสนับสนุนการวิจัย

Specimen Processing Unit (SPU)

นางจิราพร แก้วเกาะสะบ้า
ชื่อ: นางจิราพร แก้วเกาะสะบ้า

หัวหน้าSpecimen Processing Unit (SPU)
ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 119
Email: chiraphorn@rihes-cmu.org