ศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ดร.ทิพวรรณ  ประภามณฑล
ชื่อ: ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล

นักวิจัยอาวุโส: หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053-942508 ต่อ 312
Email: tippawan.prapamontol@cmu.ac.th


ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง
ชื่อ: ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง

หัวหน้า: หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053 942508 ต่อ 341
Email: surat.hongsibsong@cmu.ac.th


ดร. แสวง กาวิชัย
ชื่อ: ดร. แสวง กาวิชัย

ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053 942508 ต่อ 314
Email: sawaeng.kaw@cmu.ac.th


ดร. อนุรักษ์ วงตา
ชื่อ: ดร. อนุรักษ์ วงตา

ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053 942508 ต่อ 341
Email: Anurak.wongta@cmu.ac.th