ศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง
ชื่อ: ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง

ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053 942508 ต่อ 314
Email: surat@rihes-cmu.org


ดร.ทิพวรรณ  ประภามณฑล
ชื่อ: ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล

นักวิจัยอาวุโส: หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053-942508 ต่อ 312
Email: tprapamontol@rihes.org