หน่วยสนับสนุนการวิจัย

Clinical Labolatory (CL)

นางวารุณี จิตอารี
ชื่อ: นางวารุณี จิตอารี

หัวหน้าClinical Labolatory (CL)
ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 327
Email: w_jitaree@rihes-cmu.org


นางสาวศิริขวัญ ดอกอุทา
ชื่อ: นางสาวศิริขวัญ ดอกอุทา

ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 358
Email: sirikwan@rihes-cmu.org