หน่วยสนับสนุนการวิจัย

สำนักงานจริยธรรมการวิจัย

ดร.จิรประภา  วิภาษา
ชื่อ: ดร.จิรประภา วิภาษา

หัวหน้าสำนักงานจริยธรรมการวิจัย
ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 263
Email: jiraprapa@rihes-cmu.org