หน่วยสนับสนุนการวิจัย

สำนักงานจริยธรรมการวิจัย

ดร.จีรัง  ว่องตระกูล
ชื่อ: ดร.จีรัง ว่องตระกูล

หัวหน้าสำนักงานจริยธรรมการวิจัย
ตำแหน่ง: นักวิจัยเชี่ยวชาญ
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 240
Email: jeerang.wongtrakul@cmu.ac.th