ศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ดร. สะแกวัลย์  อุ่นใจจีน
ชื่อ: ดร. สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน

ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053 94 2508 ต่อ 329
Email: sakaewan@gmail.com