ศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ดร.วสันต์  ภาคลักษณ์
ชื่อ: ดร.วสันต์ ภาคลักษณ์

หัวหน้า: หน่วยวิจัยโภชนาการ
ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053-942508 ต่อ 334
Email: wason.p@cmu.ac.th