หน่วยสนับสนุนการวิจัย

Regulatory Compliance Unit (RCU)

นางบุญเหลือ     พรึงลำภู
ชื่อ: นางบุญเหลือ พรึงลำภู

หัวหน้าRegulatory Compliance Unit (RCU)
ตำแหน่ง: นักวิจัย ชำนาญการ
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 458
Email: boonlure@rihes.org