หน่วยสนับสนุนการวิจัย

Regulatory Compliance Unit (RCU)

นางสาวสินีนาถ นิ่มสกุล
ชื่อ: นางสาวสินีนาถ นิ่มสกุล

หัวหน้าRegulatory Compliance Unit (RCU)
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053 -936148 ต่อ 318
Email: sineenart.n@cmu.ac.th