ศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม
ชื่อ: ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม

หัวหน้าศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่ง: หัวหน้า
Email: rerkase@gmail.com


ดร. กนกวรรณ  กุลประชากานต์
ชื่อ: ดร. กนกวรรณ กุลประชากานต์

ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 442
Email: k_kulprachakarn@hotmail.com


ดร. คงศักดิ์  บุญยะประณัย
ชื่อ: ดร. คงศักดิ์ บุญยะประณัย

ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 442
Email: kongsak.b@cmu.ac.th