ศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ดร. กนกวรรณ  กุลประชากานต์
ชื่อ: ดร. กนกวรรณ กุลประชากานต์

ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 442
Email: kanokwan.kul@cmu.ac.th


ดร. โศธิดา นันตะกูล
ชื่อ: ดร. โศธิดา นันตะกูล

ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 310
Email: sothida.n@cmu.ac.th


ดร. คงศักดิ์  บุญยะประณัย
ชื่อ: ดร. คงศักดิ์ บุญยะประณัย

หัวหน้า: หน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 442
Email: kongsak.b@cmu.ac.th