หน่วยสนับสนุนการวิจัย

Pharmacy Unit

นางปิยะธิดา     สร้อยสุวรรณ
ชื่อ: นางปิยะธิดา สร้อยสุวรรณ

หัวหน้าPharmacy Unit
ตำแหน่ง: เภสัชกร
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 315
Email: piyathida.s@cmu.ac.th


นางสาวณัฐพร โฆษชุณหนันท์
ชื่อ: นางสาวณัฐพร โฆษชุณหนันท์

ตำแหน่ง: เภสัชกร
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 307
Email: nataporn.k@cmu.ac.th


นางสาวเวฬุรี  มโนยศ
ชื่อ: นางสาวเวฬุรี มโนยศ

ตำแหน่ง: เภสัชกร
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 315
Email: veruree.m@cmu.ac.th