สำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ดร. สะแกวัลย์  อุ่นใจจีน
ชื่อ: ดร. สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน

ตำแหน่ง: อาจารย์
โทรศัพท์: 053 94 2508 ต่อ 329
Email: sakaewan.o@cmu.ac.th


ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม
ชื่อ: ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม

ตำแหน่ง: แพทย์ และ อาจารย์
Email: kittipan.r@cmu.ac.th


ดร. กนกวรรณ  กุลประชากานต์
ชื่อ: ดร. กนกวรรณ กุลประชากานต์

ตำแหน่ง: อาจารย์
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 442
Email: kanokwan.kul@cmu.ac.th


รศ.นพ.เกรียงไกร      ศรีธนวิบุญชัย
ชื่อ: รศ.นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย

ตำแหน่ง: แพทย์ และ อาจารย์
Email: ksrithan@med.cmu.ac.th


 นพ.ณัฐพล โฆษชุณหนันท์
ชื่อ: นพ.ณัฐพล โฆษชุณหนันท์

ตำแหน่ง: แพทย์ และ อาจารย์
โทรศัพท์: 053 936148
Email: natthapol@cmu.ac.th


ดร.ศยามล  หงษ์ใจสี
ชื่อ: ดร.ศยามล หงษ์ใจสี

ตำแหน่ง: อาจารย์
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 234
Email: sayamon.ho@cmu.ac.th


ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง
ชื่อ: ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง

ตำแหน่ง: อาจารย์
โทรศัพท์: 053 942508 ต่อ 341
Email: surat.hongsibsong@cmu.ac.th