รายละเอียดบุคลากร

ดร. คงศักดิ์  บุญยะประณัย

ชื่อ: ดร. คงศักดิ์ บุญยะประณัย

หัวหน้า: หน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 442
Email: kongsak.b@cmu.ac.th

  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
  • รางวัลที่เคยได้รับ
  • งานวิจัย
  • ผลงานวิจัยตีพิมพ์
  • ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี การศึกษา
ลำดับ ปี การทำงาน
ลำดับ ปี รางวัล
งานวิจัยที่สนใจ และ โครงการวิจัย


ลำดับ ชื่อ

โครงการวิจัย
ลำดับ ปี โครงการวิจัย