ศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดบุคลากร

หน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ดร. คงศักดิ์  บุญยะประณัย

ชื่อ: ดร. คงศักดิ์ บุญยะประณัย

ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 442
Email: kongsak.b@cmu.ac.th

  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
  • รางวัลที่เคยได้รับ
  • งานวิจัย
  • ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี การศึกษา
ลำดับ ปี การทำงาน
ลำดับ ปี รางวัล
งานวิจัยที่สนใจ


ลำดับ ชื่อ

โครงการวิจัย
ลำดับ ปี โครงการวิจัย
ลำดับ ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี ผลงานวิจัย