ศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยา

รายละเอียดบุคลากร

ดร.จิรประภา      วิภาษา

ชื่อ: ดร.จิรประภา วิภาษา

หัวหน้า ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยา
ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 263
Email: jiraprapa.wipasa@cmu.ac.th

  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
  • รางวัลที่เคยได้รับ
  • งานวิจัย
  • ผลงานวิจัยตีพิมพ์
  • ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี การศึกษา
ลำดับ ปี การทำงาน
ลำดับ ปี รางวัล
งานวิจัยที่สนใจ และ โครงการวิจัย


ลำดับ ชื่อ

โครงการวิจัย
ลำดับ ปี โครงการวิจัย
1 2006 การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของขมิ้นชันในผู้ป่วยกระเพาะอาหารอักเสบเนื่องจากการติดเชื้อ Helicobacter pylori
ลำดับ ผลงานวิจัย