รายละเอียดบุคลากร

รศ.นพ.เกรียงไกร      ศรีธนวิบุญชัย

ชื่อ: รศ.นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการ
Email: ksrithan@med.cmu.ac.th

  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
  • รางวัลที่เคยได้รับ
  • งานวิจัย
  • ผลงานวิจัยตีพิมพ์
  • ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี การศึกษา
1 2533 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 2545 Master of Public Health (Epidemiology), University of California, Berkeley, USA
ลำดับ ปี การทำงาน
1 2533 โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
2 2534 โรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
3 2535 โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
4 2543 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่
5 2547-ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์/สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลำดับ ปี รางวัล
1 2540 บุคลากรสาธารณสุขดีเด่นประจำปี งานเทียนส่องใจ วันเอดส์โลก โดยสภากาชาดไทย
งานวิจัยที่สนใจ และ โครงการวิจัย

การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี การให้คำปรึกษาและตรวจเลือดเพื่อหาภาวการณ์ติดเชื้อเอชไอวี การตีตราและเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเอชไอวีเอดส์ ระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลด้านเอดส์


ลำดับ ชื่อ
1 2541 HIV infection among Ehnic Shan migrant workers in Chiang Mai
2 2547 HPTN 052: A Randomized Trial to Evaluate the Effectiveness of Antiretroviral Therapy plus HIV Primary Care versus HIV Primary Care Alone to Prevent the Sexual Transmission of HIV-1 In Serodiscordant Couples
3 2547 HPTN 043: A Phase III Randomized Controlled Trial of Community Mobilization, Mobile Testing, Same-Day Results, and Post-Test Support for HIV in Sub-Saharan Africa and Thailand
4 2549 Novel low cost CD4 testing
5 2553 โครงการเตรียมน้องก่อนเข้าเมือง
6 2553 โครงการศึกษาการให้บริการขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในทารกแรกเกิดเพื่อการป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
7 2554 Strengthening HIV/AIDS Policy and Advocacy for Men Who Have Sex with Men in the Asia Pacific Region using Resource Estimation Tool for Advocacy (RETA)
8 2556 การพัฒนาตัวชี้วัดในการติดตามการตีตราและเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเอดส์สำหรับประเทศไทย

โครงการวิจัย
ลำดับ ปี โครงการวิจัย
1 2010 HPTN063: HIV Prevention Trials Network (HPTN) 063: Positive Prevention (Thailand/Chariyalertsak)