ศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดบุคลากร

หน่วยวิจัยโภชนาการ
ดร. สะแกวัลย์  อุ่นใจจีน

ชื่อ: ดร. สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน

ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053 94 2508 ต่อ 329
Email: sakaewan@gmail.com

  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
  • รางวัลที่เคยได้รับ
  • งานวิจัย
  • ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี การศึกษา
ลำดับ ปี การทำงาน
ลำดับ ปี รางวัล
งานวิจัยที่สนใจ


ลำดับ ชื่อ

โครงการวิจัย
ลำดับ ปี โครงการวิจัย
ลำดับ ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี ผลงานวิจัย