สำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รายละเอียดบุคลากร

ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง

ชื่อ: ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง

ตำแหน่ง: อาจารย์
โทรศัพท์: 053 942508 ต่อ 341
Email: surat.hongsibsong@cmu.ac.th

  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
  • รางวัลที่เคยได้รับ
  • งานวิจัย
  • ผลงานวิจัยตีพิมพ์
  • ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี การศึกษา
ลำดับ ปี การทำงาน
ลำดับ ปี รางวัล
งานวิจัยที่สนใจ และ โครงการวิจัย


ลำดับ ชื่อ

โครงการวิจัย
ลำดับ ปี โครงการวิจัย
ลำดับ ผลงานวิจัย