หน่วยสนับสนุนการวิจัย

Clinical Labolatory (CL)

รายละเอียดบุคลากร

นางวารุณี จิตอารี

ชื่อ: นางวารุณี จิตอารี

หัวหน้า Clinical Labolatory (CL)
ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 327
Email: warunee.j@cmu.ac.th

  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
  • รางวัลที่เคยได้รับ
  • งานวิจัย
  • ผลงานวิจัยตีพิมพ์
  • ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี การศึกษา
ลำดับ ปี การทำงาน
ลำดับ ปี รางวัล
งานวิจัยที่สนใจ และ โครงการวิจัย


ลำดับ ชื่อ

โครงการวิจัย
ลำดับ ปี โครงการวิจัย
1 2003 การศึกษาระดับการทำงานของเอนไซม์และยีนที่ควบคุมระดับการทำงานของเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส และพาราออกซอนเนส ในกลุ่มเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่
2 2003 สถานการณ์สารเคมีทางการเกษตรในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
3 2003 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
4 2006 การพัฒนาวิธีตรวจวัดอะบาเมคติน เพื่อใช้ในในการติดตามการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและอาหารโดยใช้เทคนิค HPLC
5 2006 ความสัมพันธ์ระหว่างยีน ระดีบเอนไซม์พาราออกซอนเนส กับระดับสารเครมีกำดศัตรูพืชกลุมออร์กาโนฟอสเฟตในเกษตรไทยภาคเหนือ
ลำดับ ผลงานวิจัย