รายละเอียดบุคลากร

ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม

ชื่อ: ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการ
Email: kittipan.r@cmu.ac.th

  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
  • รางวัลที่เคยได้รับ
  • งานวิจัย
  • ผลงานวิจัยตีพิมพ์
  • ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี การศึกษา
1 2530-2536 ศึกษาระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 2537-2540 ฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดและแพทย์ประจำบ้านทางศัลยศาสตร์ทั่วไป จากภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสอบได้วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไปจากแพทยสภา
3 2541-2545 ศึกษาระดับปริญญาเอก (PhD) สาขาโรคหลอดเลือดที่ University of Southampton ประเทศอังกฤษ
4 2547 ได้รับอนุมัติบัตรเป็นศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหลอดเลือด จากแพทยสภา
5 2549-ปัจจุบัน ได้รับเชิญเป็น Visiting Research Fellow ของ University of Oxford ประเทศอังกฤษ
ลำดับ ปี การทำงาน
1 2539 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์
2 2546 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
3 2549 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (โดยวิธีพิเศษ)
4 2552 ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
ลำดับ ปี รางวัล
1 2545 Best Paper จาก Oxford Vascular Society, Oxford ประเทศอังกฤษ
2 2547 รางวัลชมเชยผลงานวิจัย จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 2550 Teacher of the Year Award จากภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 2553 รางวัล 2010 International Scholar จาก Society for Vascular Surgery ประเทศสหรัฐอเมริกา
5 2553 รางวัลผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact factor สูงสุดของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 2553 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการได้รับรางวัล 2010 International Scholar จาก Society for Vascular Surgery ประเทศสหรัฐอเมริกา
7 2553 รางวัลนักวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำปี 2553 ช้างทองคำ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 2554 รางวัลผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact factor สูงสุดของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 2554 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำปี 2553 ช้างทองคำ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 2554 ​รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 (สาขาคลินิก) รางวัล Faculty of Medicine, CMU Research Award ครั้งที่ 2 จากงานวิจัยชื่อการศึกษาความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงของการผ่าตัด carotid endarterectomy
11 2555 ​ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2554 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์