สำนักงานสถาบันฯ

งานการเงิน งานคลังและพัสดุ

รายละเอียดบุคลากร

นางสาวจารวี  กุณาเงิน

ชื่อ: นางสาวจารวี กุณาเงิน

ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 127
Email: Jarawee.k@cmu.ac.th

  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
  • รางวัลที่เคยได้รับ
  • งานวิจัย
  • ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี การศึกษา
ลำดับ ปี การทำงาน
ลำดับ ปี รางวัล
งานวิจัยที่สนใจ


ลำดับ ชื่อ

โครงการวิจัย
ลำดับ ปี โครงการวิจัย
ลำดับ ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี ผลงานวิจัย