ศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยา

รายละเอียดบุคลากร

ดร.เกรียงไกร  ชวาลสันตติ

ชื่อ: ดร.เกรียงไกร ชวาลสันตติ

ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 233

  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
  • รางวัลที่เคยได้รับ
  • งานวิจัย
  • ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี การศึกษา
ลำดับ ปี การทำงาน
ลำดับ ปี รางวัล
งานวิจัยที่สนใจ


ลำดับ ชื่อ

โครงการวิจัย
ลำดับ ปี โครงการวิจัย
1 2010 HPTN063: HIV Prevention Trials Network (HPTN) 063: Positive Prevention (Thailand/Chariyalertsak)
ลำดับ ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี ผลงานวิจัย