ศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดบุคลากร

หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ดร.ทิพวรรณ  ประภามณฑล

ชื่อ: ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล

นักวิจัยอาวุโส: หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053-942508 ต่อ 312
Email: tprapamontol@rihes.org

  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
  • รางวัลที่เคยได้รับ
  • งานวิจัย
  • ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี การศึกษา
1 1988 Postgraduate Certificate, Agrochemical Products Toxicology, University of Surrey, Guildford, UK
2 1991 Ph.D. in Environmental Toxicology, University of Surrey, Guildford, UK
3 2517 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี วิชาเอกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 2523 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี วิชาเอกชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลำดับ ปี การทำงาน
ลำดับ ปี รางวัล
1 2556 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (เครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศชนิดแสดงผลทันที)
งานวิจัยที่สนใจ


ลำดับ ชื่อ

โครงการวิจัย
ลำดับ ปี โครงการวิจัย
1 1999 การเตรียมแอนติบอดีของสารเคมีทางการเกษตรและการพัฒนาชุดตรวจสำเร็จรูป
2 2001 การพัฒนาอิมมิวโนแอฟฟินิตีคอลัมน์สำหรับเตรียมตัวอย่าง เพื่อการวิเคราะห์หาระดับดีดีทีตกค้าง
3 2002 การสัมผัสสารเคมีปราบศัตรูพืชในประเทศไทย
4 2002 การแพร่กระจายของสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานในสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อระบบต่อมไร้ท่อของมนุษย์
5 2002 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์สาร Permethrin และmotabolized products โดยวิธี HPLC และการตรวจสอบ Permethrin metabolism ในยุงก้นปล่องและยุงลาย
6 2002 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในกลุ่มเกษตรกรจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน
7 2003 การก่อกวนของสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานต่อระบบต่อมไร้ท่อของทารกแรกเกิดในจังหวัดเชียงใหม่
8 2003 การสัมผัสสารเคมีปราบศัตรูพืชและผลกระทบต่อสุขภาพในกลุ่มเกษตรกรชาวเขาเผ่าม้งในเชียงใหม่
9 2003 การประเมินการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรในเกษตรกรสวนส้ม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
10 2003 การประเมินการใช้สารเคมีทางการเกษตรและความเสี่ยงทางสุขภาพของเกษตรกรปลูกผักโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์- การศึกษานำร่องในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
11 2003 การเพิ่มสมรรถนะและการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทยโดยทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการตรวจสารเคมีทางการเกษตรตกค้าง
12 2004 การศึกษาทางเลือกใหม่ของแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรที่เอื้อต่อสุขภาพ
13 2004 การประเมินการสัมผัสสารเคมีปราบศัตรูพืชและผลกระทบทางสุขภาพ (คปก. รุ่นที่ 7)
14 2005 โครงการกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 7
15 2006 การประเมินการรับรู้ความเสี่ยง การปนเปื้อนในอาหาร และความเสี่ยงทางสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์: การศึกษานำร่องในเมืองเชียงใหม่
16 2006 การหาสูตรคำนวณการขับสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (POPs) ในน้ำนมโดยการตรวจเลือดของมารดาในช่วงตั้งครรภ์
17 2007 การจัดลำดับความสำคัญการวิจัยด้านคุณภาพอากาศในเขตภาคเหนือตอนบน
18 2007 การวิจัยและพัฒนาวิธีการวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างโดยใช้เทคนิคโครมาโตกราฟีและอิมมิวโนแอสเสย์
19 2007 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการสร้างความตระหนักในการป้องกันตนเองจากการสัมผัสสารเคมีฯ ในเด็กนักเรียนเพื่อนำสู่ความปลอดภัยของอาหารในโรงเรียน
20 2007 การพัฒนาวิธีการตรวจทางชีวภาพเพื่อตรวจวัดสารเคมีในแหล่งน้ำเกษตรกรรมที่มีผลต่อการก่อกวนระบบฮอร์โมนในร่างกายมนุษย์
21 2008 การประเมินระดับสารที่มีคุณค่าทางสุขภาพและสารตกค้างที่เป็นอันตรายทางการเกษตรในส้มสายน้ำผึ้ง
22 2008 การประเมินการปนเปื้อนของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อมและเด็กนักเรียน-กรณีศึกษาในเขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
23 2009 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสอนุภาคฝุ่นในอากาศในภาคเหนือตอนบน
24 2009 Early Pesticide Exposure in a Thai Birth Cohort
25 2009 การขยายผลการวิจัยสู่การบริโภคผักและผลไม้ปลอดภัยจากสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
26 2010 โครงการตรวจระดับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเลือดในโครงการ ประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างความเข้าใจพืชเกษตรปลอดภัย
27 2010 การขยายผลการวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบสุขภาพสู่ชุมชนเพื่อการเรียนรู้และลดแหล่งกำเนิดฝุ่นในอากาศในชุมชนภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
28 2010 การประเมินการรับสัมผัสสารมลพิษจากสิ่งแวดล้อมในเด็กนักเรียนอนุบาล
29 2012 การประเมินการรับสัมผัสสารมลพิษทางอากาศในเด็กนักเรียนอนุบาลจากพื้นที่มีจุดความร้อนสูงในจังหวัดเชียงใหม่
30 1993 การศึกษาระดับยาปราบศัตรูพืช และสารมีพิษต่างๆ ในกลุ่มประชากรภาคเหนือ : I การตรวจวิเคารห์สารเคมีปราบศัตรูพืชชนิดอินทรีย์ คลอรีนในน้ำนมมารดา
31 1993 การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของมารดาในจังหวัดเชียงใหม่ และทารกที่เลี้ยงด้วยน้ำนมมารดา เนื่องจากการปนเปื้อนของสารตะกั่ว
32 1993 การศึกษาระดับยาปราบศัตรูพืช และสารมีพิษต่างๆ ในกลุ่มประชากรภาคเหนือ : II การตรวจวิเคารห์สารเคมีปราบวัชพืชในน้ำดื่ม น้ำบ่อในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
33 1993 การศึกษาระดับของสารเคมีปราบศัตรูพืชและสารมีพิษต่างๆ ในกลุ่มประชากรภาคเหนือ : III การปนเปื้อนของสารตะกั่วในเลือดของตำรวจจารจรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
34 1993 การสำรวจตะกั่วในเลือดของเด็กเล็ก ในเขตภาคเหนือของไทย