หน่วยสนับสนุนการวิจัย

CAB

รายละเอียดบุคลากร

นางมนต์จันทร์ วิชาจารย์

ชื่อ: นางมนต์จันทร์ วิชาจารย์

หัวหน้า CAB
ตำแหน่ง: นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ
โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 427
Email: monjun@rihes-cmu.org

  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
  • รางวัลที่เคยได้รับ
  • งานวิจัย
  • ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี การศึกษา
ลำดับ ปี การทำงาน
ลำดับ ปี รางวัล
งานวิจัยที่สนใจ


ลำดับ ชื่อ

โครงการวิจัย
ลำดับ ปี โครงการวิจัย
ลำดับ ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี ผลงานวิจัย