สำนักงานสถาบันฯ

งานการเงิน งานคลังและพัสดุ

รายละเอียดบุคลากร

นางสาวศุกดิ์มณี สายะสิต

ชื่อ: นางสาวศุกดิ์มณี สายะสิต

ตำแหน่ง: นักการเงินและบัญชี
โทรศัพท์: 053 936148 ต่อ 326
Email: sukmanee.ab@gmail.com

  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
  • รางวัลที่เคยได้รับ
  • งานวิจัย
  • ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี การศึกษา
ลำดับ ปี การทำงาน
ลำดับ ปี รางวัล
งานวิจัยที่สนใจ


ลำดับ ชื่อ

โครงการวิจัย
ลำดับ ปี โครงการวิจัย
ลำดับ ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี ผลงานวิจัย