ศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดบุคลากร

หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง

ชื่อ: ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง

ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053 942508 ต่อ 314
Email: surat@rihes-cmu.org

  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
  • รางวัลที่เคยได้รับ
  • งานวิจัย
  • ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี การศึกษา
1 2000 B.Sc .( Medical Technology)Chiang Mai University,Chiang Mai, Thailand
2 2005 M.Sc.(Health Science)Chiang Mai University,Chiang Mai, Thailand
3 2011 Ph.D.(Environmental Science)Chiang Mai University,Chiang Mai, Thailand
ลำดับ ปี การทำงาน
ลำดับ ปี รางวัล
งานวิจัยที่สนใจ

Pesticide exposure and Air pollution


ลำดับ ชื่อ

โครงการวิจัย
ลำดับ ปี โครงการวิจัย
ลำดับ ผลงานวิจัย
1 ผลงานตีพิมพ์ใน Scopus
2 ผลงานตีพิมพ์ใน Pubmed

ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี ผลงานวิจัย