ประกาศทุนวิจัย

ดูประกาศทุนวิจัยทั้งหมด

กิจกรรมงานวิจัย

ดูกิจกรรมงานวิจัยทั้งหมด

การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

   – ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

   – ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ประกาศอื่นๆ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

การดำเนินงานวิจัย

ประกาศจัดตั้งสถาบันฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521