ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

ศ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

Prof. Khuanchai Supparatpinyo, M.D.
ผู้อำนวยการ
Khuanchai@rihes.org


รองผู้อำนวยการ

รศ.นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย

รศ.นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย

Assoc., Prof. KriengKrai Srithanaviboonchai, MD MPH
รองผู้อำนวยการ
kriengkrai@rihes.org


ศ.นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม

ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม

Prof.Kittipan Rerkasem MD, PhD
รองผู้อำนวยการ
kittipan@rihes.org


ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย

ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย

Dr.Kongsak Boonyapranai
รองผู้อำนวยการ
kongsak.b@cmu.ac.th
 หัวหน้าศูนย์วิจัย

พญ.ลินดา เอื้อไพบูลย์

พญ.ลินดา เอื้อไพบูลย์

หัวหน้าศูนย์วิจัยโรคติดเชื้อและสารเสพติด
lindaa@rihes.org


ดร.จิรประภา วิภาษา

ดร.จิรประภา วิภาษา

หัวหน้าศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยา
jiraprapa@rihes.org


ดร. สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน

ดร. สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน

หัวหน้าศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม
sakaewan@gmail.com


นางวารุณี จิตอารี

นางวารุณี จิตอารี

หัวหน้าสำนักงานสนับสนุนการวิจัย
w_jitaree@rihes-cmu.org


เลขานุการสถาบันฯ

 นางสาวอริยา สิงหประเสริฐ

นางสาวอริยา สิงหประเสริฐ

Ariya Singhaprasert
เลขานุการสถาบันฯ
ariya@rihes.org